Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer đến khám tầm soát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Trần Thị Tuyết Mai Trường Đại học Trà Vinh
  • Nguyễn Thị Hồng Tuyến Trường Đại học Trà Vinh
  • Huỳnh Thị Xuân Linh Trường Đại học Trà Vinh
  • Lâm Công Mẫn Trường Đại học Trà Vinh
  • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/373

Từ khóa:

Viêm gan B, đồng bào Khmer, bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu mô tả tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) và xác định một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer đến khám tầm soát bệnh viêm gan vi rút B tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong năm 2019. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện khảo sát 263 đồng bào dân tộc Khmer đến khám tầm soát tại Bệnh viện trong thời gian từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm HBV ở đối tượng nghiên cứu tương đối cao với 14,1%. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy các yếu tố thực sự có liên quan đến tỷ lệ nhiễm HBV gồm nhóm tuổi 30 - 39 (OR = 1,69; 95%CI: 1,05 – 6,24; p < 0,05), giới tính nam (OR = 1,84; 95%CI: 1,27 - 5,62; p < 0,001), có dùng chung dụng cụ cạo râu/nhổ lông (OR = 1,91; 95%CI: 1,16 - 5,93; p < 0,05) và có dùng chung các dụng cụ cắt móng tay, chân (OR = 1,75; 95%CI: 1,03 - 7,28; p < 0,05). Cần tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe và tiêm chủng vắc xin phòng chống viêm gan B tại cộng đồng này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Bình, N. T. ., Mai, T. T. T. ., Tuyến, N. T. H. ., Linh, H. T. X. ., Mẫn, L. C. ., & Trinh, L. T. D. . (2021). Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer đến khám tầm soát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 50–57. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/373

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>