Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về một số biện pháp tránh thai của khối sinh viên y học dự phòng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Kiều Thu Trang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Văn Tùng Trường Cao Đẳng Y tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/984

Từ khóa:

Kiến thức, thái độ, thực hành, sinh viên, biện pháp tránh thai

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ 11/2021 đến 06/2022 nhằm xác định tỷ lệ và mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành đúng của sinh viên khối Y học dự phòng về một số biện pháp tránh thai tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Toàn bộ sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ sáu mã ngành Y học dự phòng tại trường đủ tiêu chuẩn được chọn vào nghiên cứu. Khảo sát 208 sinh viên, tỷ lệ sinh viên có kiến thức tốt, thái độ tốt, thực hành tốt về các biện pháp tránh thai lần lượt là 13,9%, 32,0%, 8,7%. Sinh viên khối Y học dự phòng có kiến thức, thái độ và thực hành chưa đúng, chưa đầy đủ về một số biện pháp tránh thai chiếm tỷ lệ cao. Năm học thứ 4, 5, 6 và thường trú ở thành thị của sinh viên có liên quan độc lập đến kiến thức, thái độ tốt. Cân nhắc giảng dạy sớm kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai cho sinh viên những năm đầu, tăng cường nguồn thông tin tiếp cận của sinh viên về biện pháp tránh thai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Bình, N. T. ., Trang, K. T. ., & Tùng, Đào V. . (2023). Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về một số biện pháp tránh thai của khối sinh viên y học dự phòng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 17. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/984

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>