Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Vũ Thị Thu Hương Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Duy Tài Bệnh viện Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phan Thị Hồng Lệ Bệnh viện Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Phi Hồng Ngân Bệnh viện Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Thị Ngọc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/85

Từ khóa:

Trải nghiệm, người bệnh, nội trú

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả những trải nghiệm của người bệnh nội trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Quận 2, TP.HCM. Thiết kế cắt ngang mô tả được tiến hành trên 400 người bệnh nội trú từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020 tại Bệnh viện Quận 2, TP.HCM. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người bệnh nội trú có trải nghiệm tốt lúc nhập viện là 67,5%, trải nghiệm tốt lúc nằm viện là 59,8%, trải nghiệm tốt về chi trả viện phí là 54,3% và trải nghiệm tốt trước lúc xuất viện là 93,8%. Một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm lúc nhập viện (p < 0,05): Nhóm tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, trình độ học vấn. Một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm lúc nằm viện (p < 0,05): Giới tính, nhóm tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, bảo hiểm y tế. Một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm về chi trả viện phí (p < 0,05): Tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn. Một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm trước lúc xuất viện (p < 0,05): Nhóm tuổi, nghề nghiệp, số lần điều trị. Trải nghiệm tốt của người bệnh về các khía cạnh đều trên 50%, thấp nhất là trải nghiệm tốt về chi phí 54,3%, cần đẩy mạnh cải tiến sự minh bạch chi phí tạo dựng niềm tin cho người bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Bình, N. T. ., Hương, V. T. T. ., Tài, N. D. ., Lệ, P. T. H. ., Ngân, N. P. H. ., & Ngọc, L. T. . (2021). Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 117–125. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/85

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>