Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam

Các tác giả

  • Bùi Thị Thu Dung Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đoàn Hữu Thiển Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Trần Thị Trang Huyền Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội
  • Vũ Thị Thu Hường Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/582

Từ khóa:

Vi rút viêm gan B, kiểu gen HBV, HBV DNA, HBsAg

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích khảo sát mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng HBV DNA và
các kiểu gen của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết thanh người nhiễm HBV ở Việt Nam. Thiết kế nghiên
cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 480 mẫu huyết thanh thu thập từ người bị nhiễm vi rút viêm gan B tại
bệnh viện Việt Đức từ tháng 10/2019 đến 10/2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra kiểu gen phổ biến phân lập
được là kiểu gen B, C và một dạng đồng nhiễm hai kiểu gen B/C với tỉ lệ lần lượt là 36,88% (177/480),
4,79% (23/480) và 2,92% (14/480). Sử dụng thuật toán Mann - Whitney chúng tôi nhận thấy tải lượng HBV
DNA cao hơn ở kiểu gen đồng nhiễm B/C hoặc ở kiểu gen C so với kiểu gen B (p < 0,01); có mối tương
quan đồng biến chặt chẽ giữa nồng độ HBsAg và HBV DNA với hệ số tương quan Spearman r = 0,76 (p
< 0,001). Do đó nồng độ HBsAg có thể là một trong những dấu ấn sinh học để theo dõi tình trạng nhiễm
viêm gan B ở cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Dung, B. T. T. ., Thiển, Đoàn H. ., Huyền, T. T. T. ., & Hường, V. T. T. . (2022). Mối liên quan giữa nồng độ HBsAg, tải lượng DNA và kiểu gen của vi rút viêm gan B trên người bệnh viêm gan B ở Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 32–39. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/582

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả