Một số đặc điểm kháng kháng sinh nhóm Beta-lactam của vi khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, năm 2018 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
  • Trần Thị Ngân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
  • Ngô Thị Quỳnh Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/347

Từ khóa:

Beta-lactam, kháng kháng sinh, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả xét nghiệm của 4722 mẫu bệnh phẩm vi sinh tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng từ năm 2018 đến năm 2020 nhằm mô tả một số đặc điểm kháng kháng sinh nhóm beta-lactam của một số vi khuẩn điển hình. Qua phân tích nhóm nghiên cứu thấy các vi khuẩn chủ yếu phân lập được là Escherichia coli (26,2%), Staphylococcus aureus (12,5%), và Haemophilus influenzae (8,6%). Vi khuẩn Escherichia coli kháng kháng sinh nhóm Beta-lactam với tỷ lệ khá cao (từ 1% (Imipenem) đến 29% (cefuroxime)). Tuy nhiên, vi khuẩn Streptococcus pneumoniae còn nhạy cảm với nhóm kháng sinh này với tỷ lệ kháng là 0%. Cefuroxime là kháng sinh có tỷ lệ bị kháng cao nhất với 42,7%. Các chủng
vi khuẩn tại bệnh viện còn khá nhạy cảm với các kháng sinh thuộc nhóm carbapenem với tỷ lệ kháng thấp. Trong đó vi khuẩn là Acinetobacter baumannii và Pseudomonas aeruginosa có tỉ lệ kháng kháng sinh nhóm này từ 4,2% đến 5,2%. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu về tính đề kháng kháng sinh betalactam của các vi khuẩn điển hình tại bệnh viện nhằm hỗ trợ các bác sĩ trong việc lựa chọn và sử dụng kháng sinh an toàn và hiệu quả

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Phương, N. T. T. ., Ngân, T. T. ., & Mai, N. T. Q. . (2021). Một số đặc điểm kháng kháng sinh nhóm Beta-lactam của vi khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, năm 2018 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 25–31. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/347

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả