Kiến thức và thực hành về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Hải Linh Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/359

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, quản lý chất thải rắn y tế, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi cá nhân tự điền với mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành của cán bộ y tế về quản lý chất thải rắn y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020. Kết quả cho thấy có 98,8% bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và 71,4% vệ sinh viên đạt kiến thức cơ bản về quản chất thải rắn y tế (p < 0,05). Tỉ lệ đạt về thực hành ở đối tượng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cũng cao hơn đối tượng vệ sinh viên (98,5% so với 71,4%, p < 0,05). Nghiên cứu đã chỉ ra có mối liên quan với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức, thực hành về quản lý chất thải rắn y tế với chức danh chuyên môn, tình hình tập huấn của nhân viên y tế. Trong đó, hoạt động tập huấn có ảnh hưởng mạnh nhất đến tỉ lệ đạt kiến thức, thực hành.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Khuê, P. M. ., Phương, N. T. T. ., & Linh, T. H. . (2021). Kiến thức và thực hành về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 116–126. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/359

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>