Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trần Hải Linh Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/358

Từ khóa:

Chất thải rắn y tế, quản lý chất thải rắn y tế, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả thực trạng quản lý chất thải rắn y tế của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020. Kết quả cho thấy Bệnh viện đã kiện toàn đầy đủ cán bộ phụ trách quản lý chất thải rắn y tế theo đúng quy định, tuy nhiên về hồ sơ quản lý chất thải rắn y tế vẫn còn thiếu. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh là 89,3kg/tháng, trong đó lượng chất thải rắn nguy hại là 18,3kg/tháng. Nơi lưu giữ chất thải rắn y tế chưa đạt tiêu chuẩn. Để cải thiện hoạt động quản lý chất thải rắn, bệnh viện cần bổ sung các hồ sơ về thủ tục còn thiếu, cải tạo lại nhà chứa rác theo đúng quy định tại Thông tư 58/2015/ TTLT – BYT - BTNMT. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý chất thải y tế của các cán bộ nhân viên y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Khuê, P. M. ., Phương, N. T. T. ., & Linh, T. H. . (2021). Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 107–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/358

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>