Tổng quan các hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc cộng đồng của một số quốc gia trên thế giới

Các tác giả

  • Trần Thị Ngân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Ngô Thị Quỳnh Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/346

Từ khóa:

Dược lâm sàng, nhà thuốc, cộng đồng

Tóm tắt

Dược lâm sàng (Clinical Pharmacy) ra đời mở ra một hướng đi mới cho ngành Dược, đưa người dược sĩ đến gần hơn với quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh. Hoạt động ban đầu chủ yếu được thực hiện tại bệnh viện và sau đó, mở rộng ra các nhà thuốc cộng đồng. Hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc cộng đồng còn là một khái niệm mới lạ tại một số quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, các hoạt động dược lâm sàng bệnh viện đã được thúc đẩy phát triển bằng các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, tuy nhiên các hoạt động tại nhà thuốc cộng đồng vẫn còn là một khái niệm mới, chưa được quan tâm thích đáng. Vì vậy để góp phần thúc đẩy sự phát triển các hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổng quan này được tiến hành với mục tiêu mô tả các loại hình dịch vụ dược lâm sàng tại nhà thuốc cộng đồng của một số quốc gia trên thế giới bằng phương pháp tổng quan tài liệu từ hệ thống dữ liệu Medline/PubMed.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Ngân, T. T. ., Phương, N. T. T. ., & Mai, N. T. Q. . (2021). Tổng quan các hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc cộng đồng của một số quốc gia trên thế giới. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 17–24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/346

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả