Tính hợp lý trong việc xây dựng danh mục và cung ứng thuốc thông qua các chỉ số sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
  • Vũ Tuấn Cường Cục quản lý Dược, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Ngô Thị Quỳnh Mai Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Lan Anh Trường Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/368

Từ khóa:

Phân tích ABC, Phân tích ABC/VEN, phân tích VEN, chỉ số sử dụng thuốc

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích các số liệu liên quan đến hoạt động sử dụng thuốc của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020 nhằm mô tả tính hợp lý trong việc xây dựng danh mục và cung ứng thuốc tại Bệnh viện thông qua phân tích ABC, VEN và các chỉ số sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy có 824 thuốc được sử dụng trong bệnh viện. Trong đó có 49 thuốc (6,0%) được xếp nhóm A nhưng chiếm đến 58,3% tổng chi phí sử dụng thuốc, 45 thuốc (5,5%) thuộc nhóm B chiếm 22,4% tổng chi phí sử dụng thuốc, còn lại 730 thuốc (88,6%) thuộc nhóm C chỉ chiếm 19,3% tổng chi phí sử dụng thuốc trong bệnh viện. Phân tích ma trận ABC/VEN, thuốc loại I có 445 thuốc (chiếm 54%), loại II có 187 thuốc (chiếm 22,7%) và loại III có 192 thuốc (chiếm 23,3%). Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm thuốc kháng sinh là nhóm chiếm tỷ lệ cao nhất của tổng chi phí (27,1%) và tỷ lệ đơn kê có kháng sinh là 35,3% nên cần quan tâm đặc biệt tới nhóm này để cải thiện vấn đề sử dụng thuốc của bệnh viện. Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra 6 thuốc cần giảm chi phí sử dụng do thuộc nhóm thuốc không thiết yếu với giá trị cao làm căn cứ để bệnh viện điều chỉnh danh mục thuốc đáp ứng tiêu chí sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Phương, N. T. T. ., Cường, V. T. ., Mai, N. T. Q. ., & Anh, N. T. L. . (2021). Tính hợp lý trong việc xây dựng danh mục và cung ứng thuốc thông qua các chỉ số sử dụng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 185–192. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/368

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>