Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Hồng Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/189

Từ khóa:

Bẫy GAT, máy hút cầm tay, Aedes aegypti, Aedes albopictus

Tóm tắt

Với mục tiêu xác định hiệu quả thu thập muỗi Aedes của bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) so với máy hút cầm tay cầm tay đang sử dụng trong chương trình giám sát sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, nghiên cứu cắt ngang thu thập muỗi Aedes hàng tuần bằng bẫy GAT và máy hút cầm tay tại 90 hộ gia đình của 3 xã, phường ở thành phố Nha Trang từ tháng 8/2018-5/2019. Kết quả cho thấy số lượng muỗi Aedesm aegypti cái thu thập được bằng bẫy GAT cao hơn máy hút cầm tay là 1,5 lần (2.671/1.086). Số lượng muỗi Aedes albopictus cái thu thập được bằng bẫy GAT cao hơn máy Hút cầm tay 29,3 lần (575/19). Chỉ số mật độ muỗi và nhà có muỗi Aedes aegypti trung bình thu thập bằng bẫy GAT: 0,76±0,38 con/nhà và 32,1±10,2 (%), đối muỗi Aedes albopictus là 0,16±0,12 con/nhà và 10,7±6,1 (%); Trong khi đó, mật độ muỗi và nhà có muỗi thu được bằng máy hút cầm tay 0,31±0,22 con/nhà và 17,3±10,2 (%) cho Aedes aegypti, và 0,005±0,01 con/nhà và 0,5±0,9 (%) cho Aedes albopictus. Bẫy GAT có hiệu quả cao trong giám sát muỗi Aedes tại Nha Trang. Với kết quả tương quan giữa bẫy GAT và bắt bằng máy hút cầm tay, nên đánh giá thêm hiệu quả của bẫy GAT tại các địa bàn khác nhau nhằm khuyến nghị sử dụng trong giám sát chủ động véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Đông, N. T. ., Thức, T. C. ., Sơn, N. H. ., Nam, V. S. ., Hùng, Đỗ T. ., & Huy, L. X. . (2021). Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 144–150. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/189

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>