Chi phí điều trị trực tiếp liên quan đến y tế của bệnh nhân viêm não vi rút tại cơ sở y tế 3 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên và Lào Cai, 2017-2019

Các tác giả

 • Vũ Vi Quốc Cục Y tê dự phòng, Bộ Y tê, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thi Thơ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngô Huy Tú Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Ngũ Duy Nghĩa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Ngọc Thanh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Thị Cẩm Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyên Tiến Dũng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La
 • Đoàn Ngọc Hùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên
 • Nguyễn Văn Sửu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
 • Hoàng Minh Đức Cục Y tê dự phòng, Bộ Y tê, Hà Nội
 • Nguyễn Hồng Sơn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/176

Từ khóa:

Viêm não cấp do vi rút, chi phí điều trị viêm não vi rút, 3 tỉnh Tây Bắc

Tóm tắt

Viêm não cấp do vi rút gần đây có xu hướng dịch chuyển từ các tỉnh Đông Bắc sang Tây Bắc, trong đó, 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lào Cai có số mắc cao nhất. Áp dụng phương pháp tính chi phí dịch vụ điều trị tại cơ sở y tế, nghiên cứu nhằm xác định chi phí trực tiếp cho y tế và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân viêm não vi rút cấp điều trị tại cơ sở y tế 3 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên và Lào Cai, 2017-2019. Nghiên cứu thực hiện trên quan điểm của người cung cấp dịch vụ, toàn bộ chi phí trực tiếp cho điều trị được đưa vào phân tích. Kết quả điều tra trên 456 bệnh nhân cho thấy chi phí điều trị trực tiếp cho y tế trung bình của mỗi bệnh nhân mắc viêm não vi rút là 8.010.875 đồng. Trong đó bệnh nhân phải chi trả 414.299 đồng, tương đương 5,2% tổng chi phí, phần còn lại do nhà nước chi trả qua bảo hiểm y tế. Chi phí ở trung vị là 5.844.793 đồng. Hai hạng mục y tế chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí của bệnh nhân gồm chi phí thuốc, máu, dịch truyền (3.358.140 đồng, chiếm 41,9%) và chi phí giường bệnh (2.349.215 đồng, chiếm 29,3%). Chi phí điều trị trực tiếp viêm não vi rút có mối liên quan với nhóm tuổi và số ngày điều trị của bệnh nhân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Quốc, V. V. ., Thơ, N. T. T. ., Tú, N. H. ., Nghĩa, N. D. ., Thanh, T. N., Hà, . P. T. C., Dũng, N. T. ., Hùng, Đoàn N., Sửu, N. V. ., Đức, H. M. ., Sơn, N. H. ., Nam, V. S. ., & Dương, T. N. . (2021). Chi phí điều trị trực tiếp liên quan đến y tế của bệnh nhân viêm não vi rút tại cơ sở y tế 3 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên và Lào Cai, 2017-2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 42–52. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/176

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >>