Sự gắn kết với trường học và tình trạng stress, lo âu, trầm cảm của học sinh lớp 10 tại 8 trường Trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020

Các tác giả

 • Hoàng Kim Thành Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hà Nội
 • Đinh Thu Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
 • Lã Linh Nga Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học tâm lý - Giáo dục (PPRAC), Hà Nội
 • Trần Đức Thạch Đại học Monash, Úc
 • Jane Fisher Đại học Monash, Úc
 • Ian Shochet Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Astrid Wurfl Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Jayne Orr Đại học kỹ thuật tổng hợp Queensland University of Technology (QUT), Úc
 • Ruby Stocker Đại học Monash, Úc
 • Nguyễn Thanh Hương Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/401

Từ khóa:

Sự gắn kết với trường học, sức khỏe tâm thần, vị thành niên

Tóm tắt

Các vấn đề sức khỏe tâm thần (SKTT) ở vị thành niên có xu hướng gia tăng và có tác động lâu dài đến thể chất cũng như tinh thần khi trưởng thành. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 8 trường Trung học phổ thông ở Hà Nội nhằm mô tả thực trạng stress, lo âu, trầm cảm ở học sinh lớp 10, đồng thời tìm hiểu về sự gắn kết với trường học (GKTH) và tác động của nó đến các vấn đề SKTT ở học sinh. Chúng tôi đã sử dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh để thu thập thông tin từ 1.084 học sinh lớp 10. Phân tích hồi quy đa biến (Multinomial logicstic Regression) được sử dụng để kiểm soát yếu tố nhiễu. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định GKTH thực sự là một yếu tố bảo vệ học sinh trước các vấn đề SKTT bao gồm stress, lo âu và trầm cảm. Đồng thời, GKTH cũng giúp giảm mức độ trầm trọng của các vấn đề SKTT và giảm khả năng xảy ra đồng thời nhiều vấn đề SKTT cùng một lúc. Nghiên cứu cũng chỉ ra tính cấp thiết của việc triển khai các chương trình can thiệp phù hợp để nâng cao SKTT cho học sinh, trong đó nên đặc biệt lưu tâm cải thiện GKTH.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Thành, H. K. ., Hà, Đinh T. ., Nga, N. T. ., Nga, L. L. ., Thạch, T. Đức, Fisher, J. ., Shochet, I. ., Wurfl, A. ., Orr, J. ., Stocker, R. ., & Hương, N. T. . (2021). Sự gắn kết với trường học và tình trạng stress, lo âu, trầm cảm của học sinh lớp 10 tại 8 trường Trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 72–81. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/401

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc