Kinh nghiệm xây dựng và rà soát gói quyền lợi dịch vụ y tế trên thế giới

Các tác giả

  • Nguyễn Thu Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Quỳnh Anh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Hương Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/936

Từ khóa:

Gói quyền lợi, dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, tài chính y tế, mua dịch vụ chiến lược

Tóm tắt

Xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt chức năng mua dịch vụ y tế - một trong ba chức năng quan trọng của bảo hiểm y tế. Bài báo này xem xét cách thức quy định gói quyền lợi về dịch vụ y tế (DVYT), phương pháp xây dựng và tiêu chí rà soát trên thế giới nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đối sánh và xác định cách thức xây dựng và rà soát gói quyền lợi bảo hiểm y tế về DVYT tại Việt Nam trong thời gian tới. Phương pháp tổng quan: Sử dụng các từ khóa cơ bản về "gói quyền lợi"/"benefit package", "danh mục dương tính"/"positive list", "danh mục âm tính"'/"negative list", "danh mục thanh toán bảo hiểm y tế"/"reimbursement list" trên Pubmed, sử dụng Google Scholar, rà soát website của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng thế giới (WB), Liên hợp quốc (UN), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Việc rà soát gói quyền lợi DVYT trên thế giới cho thấy sự đa dạng trong quy định danh mục DVYT. Kinh nghiệm trên thế giới về quy trình xây dựng, rà soát cũng như các tiêu chí rà soát gói quyền lợi trên thế giới có thể được áp dụng trong bối cảnh Việt Nam nhằm hướng tới việc thực hiện mua sắm chiến lược nhằm đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Hà, N. T. ., Anh, N. Q. ., & Hương, N. T. . (2023). Kinh nghiệm xây dựng và rà soát gói quyền lợi dịch vụ y tế trên thế giới. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 9–19. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/936

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả