Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Đoàn Thị Thùy Dương Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Trung Kiên Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Hoàng Văn Minh Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/179

Từ khóa:

Dân tộc thiểu số, rào cản, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, Việt Nam

Tóm tắt

Từ 1986, đã có một số chính sách chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho người dân tộc thiểu số (DTTS) được triển khai và đạt được một số thành tựu trong giảm khoảng cách về CSSK ở người DTTS. Tuy nhiên kết quả còn một số hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mô tả những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế (DVYT) và triển khai các chương trình CSSK cho người DTTS tại một số tỉnh của Việt Nam năm 2019. Nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu (PVS) và thảo luận nhóm (TLN) khoảng 130 người (27 PVS, 18 TLN) với các nhóm đối tượng chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách các cấp tỉnh, huyện, xã và người DTTS.
Nghiên cứu đã chỉ ra một số rào cản gồm: khoảng cách địa lý, thời tiết khó khăn; tính sẵn có của DVYT; không có chính sách CSSK cho DTTS riêng, thiếu số liệu báo cáo, khó khăn sau quá trình sát nhập và tự chủ y tế; chế độ đãi ngộ còn chưa phù hợp và hấp dẫn. Cần bổ sung chính sách đặc thù riêng, những chương trình đề án thu thập số liệu về sức khoẻ dành riêng cho DTTS để cung cấp bằng chứng; quá trình sát nhập và tự chủ nên có những điều chỉnh phù hợp với những vùng, tỉnh có người DTTS.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Nga, N. T. ., Dương, Đoàn T. T. ., Kiên, N. T. ., & Minh, H. V. . (2021). Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 70–75. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/179

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả