Tổng quan về thực trạng công bằng sức khỏe của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Mai Hường Cục Dân số, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lưu Thị Kim Oanh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Bảo Ngọc Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Trần Tuấn Anh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Hoàng Văn Minh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1538

Từ khóa:

Bất công bằng sức khỏe, dân tộc thiểu số

Tóm tắt

Tổng quan này được tiến hành với mục tiêu mô tả thực trạng công bằng sức khỏe của người dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam. Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy có sự khác biệt về các chỉ số sức khỏe, tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe của người DTTS giữa các nhóm DTTS, cả nước và dân tộc Kinh. Hầu hết các chỉ số về sức khỏe, tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người DTTS đều thấp hơn so với cả nước và dân tộc Kinh. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe như tỷ lệ hút thuốc lá, uống rượu cao hơn dân tộc Kinh; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà xí hợp vệ sinh thấp hơn so với tỷ lệ này của cả nước, dân tộc Kinh và có sự khác biệt giữa các DTTS. Trong thời gian tới, cần có nghiên cứu tổng thể toàn diện về thực trạng bất công bằng sức khỏe của người DTTS theo từng dân tộc và đặc điểm kinh tế-xã hội. Từ đó có các biện pháp giảm thiểu bất công bằng sức khỏe ở người DTTS.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Hường, N. M. ., Hà, N. T. ., Oanh, L. T. K. ., Ngọc, N. B. ., Anh, T. T. ., & Minh, H. V. . (2024). Tổng quan về thực trạng công bằng sức khỏe của người dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1538

Số

Chuyên mục

Bài báo tổng quan

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả