Thực trạng sức khỏe một số dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Mai Hường Cục Dân số, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Hà Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lưu Thị Kim Oanh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Trần Thị Phương Thảo Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Lê Hồng Chung Công ty TNHH Thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT, Hà Nội
  • Hoàng Văn Minh Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1550

Từ khóa:

Thực trạng sức khỏe, dân tộc thiểu số, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng sức khỏe của một số dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam. Có tổng số 5024 người DTTS từ 15 tuổi trở lên của 12 tỉnh tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số vấn đề sức khỏe phổ biến của 12 DTTS bao gồm tỷ lệ người DTTS từ 15 tuổi trở lên có ốm đau trong 3 tháng qua (chiếm 73,0%);  tỷ lệ  người cao tuổi đang mắc ít nhất 1 bệnh (chiếm 57,9%); tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi mắc bệnh phụ khoa (30,5%); tỷ lệ phụ nữ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy (chiếm 27,4%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo vùng, nhóm tuổi, giới, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế ở một số vấn đề sức khỏe gặp phải của đồng bào DTTS. Để giảm thiểu thực trạng sức khỏe này, cần có những giải pháp can thiệp mang tính tổng thể và đặc thù cho từng nhóm dân tộc, theo từng đặc điểm về nhân khẩu học.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Hường, N. M. ., Hà, N. T. ., Oanh, L. T. K. ., Thảo, T. T. P. ., Chung, L. H. ., & Minh, H. V. . (2024). Thực trạng sức khỏe một số dân tộc thiểu số tại Việt Nam năm 2019 . Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 113–128. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1550

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.