Chất lượng cuộc sống của người bệnh mắc COVID–19 sau điều trị tại 3 phường của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022

Các tác giả

  • Trần Hoàng Hà Trung tâm y tế quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Tập Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Trung Kiên Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Đinh Văn Quỳnh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/802

Từ khóa:

Hậu COVID -19, Chất lượng cuộc sống, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022 nhằm mô tả chất lượng cuộc sống (CLCS) của 285 người bệnh mắc COVID-19 đã kết thúc điều trị từ 3 tháng trở lên theo thang đo EQ-5D-5L. Kết quả cho thấy điểm chất lượng cuộc sống (CLCS) chung là 0,92 ± 0,11 điểm. Tỷ lệ người bệnh có hạn chế CLCS lĩnh vực sự đi lại là 13,3%, lĩnh vực tự chăm sóc là 10,9%, lĩnh vực sinh hoạt thường lệ là 8,8%, lĩnh vực đau/khó chịu là 46,0% và lĩnh vực lo lắng/u sầu là 33,0%. Điểm EQVAS trung bình của người bệnh là 85,12 ± 11,46 điểm. CLCS của người bệnh mắc COVID-19 vẫn hạn chế hơn so với dân số chung, mặc dù đã trải qua 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Cần có những chính sách phù hợp, hỗ trợ người dân phục hồi hậu COVID-19, thúc đẩy xã hội hóa y tế giúp mọi người dân đều có điều kiện kiểm tra chức năng hô hấp và tăng cường hướng dẫn, phổ biến những bài tập phục hồi chức năng hô hấp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Hà, T. H. ., Tập, N. V. ., Kiên, N. T. ., & Quỳnh, Đinh V. . (2022). Chất lượng cuộc sống của người bệnh mắc COVID–19 sau điều trị tại 3 phường của quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 95–104. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/802

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả