Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng với dịch vụ điều trị của bệnh nhân tại cơ sở methadone tư nhân ở tỉnh Nam Định năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Thị Thương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Phương Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hà Trường Đại học Y Hà Nội
  • Ngô Thu Hương Trường Đại học Y Hà Nội
  • Bùi Bích Hương Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/326

Từ khóa:

Methadone tư nhân, hài lòng, Nam Định

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên toàn bộ 195 bệnh nhân của cơ sở điều trị methadone tư nhân ở Nam Định năm 2018 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng với dịch vụ điều trị. Kết quả cho thấy ở mức độ đánh giá 9/10 điểm được xem là hài lòng có 42,6% bệnh nhân hài lòng với dịch vụ điều trị chung của cơ sở tư nhân. Với các khía cạnh khác nhau, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân trong khoảng 30% đến 65%. Yếu tố “bảo mật thông tin bệnh nhân” có tỷ lệ hài lòng cao nhất (62,1%) và thấp nhất là “sự thuận tiện và dễ dàng tiếp cận dịch vụ khác” (29,2%). Yếu tố liên quan đến sự hài lòng của bệnh nhân là “sử dụng rượu” và “chờ đợi để uống thuốc hàng ngày”, những người không sử dụng rượu có mức độ hài lòng cao hơn người sử dụng rượu, (OR: 2,57 (1,26 - 5,24)) và những người phải chờ để uống thuốc có mức độ hài lòng thấp hơn người không phải chờ, OR: 0,47 (0,04 - 0,22). Cơ sở methadone tư nhân cần tư vấn thường xuyên cho bệnh nhân về tác hại của sử dụng rượu trong quá trình điều trị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-06-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A., Thương, Đặng T. ., Liên, N. T. P. ., Hà, N. T. T. ., Hương, N. T. ., & Hương, B. B. . (2021). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng với dịch vụ điều trị của bệnh nhân tại cơ sở methadone tư nhân ở tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(3), 161–166. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/326

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>