Cải thiện tâm vận động của trẻ 4-6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang

Các tác giả

  • Tuấn Thị Mai Phương Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyên Thị Lương Hạnh Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thị Thu Trang Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trương Tuyết Mai Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/129

Từ khóa:

Suy dinh dưỡng thấp còi, tâm vận động, trẻ 4-6 tuổi, Bắc Giang

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng lên tình trạng phát triển tâm vận động của trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại 4 xã thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Chọn 160 trẻ 4-6 tuổi có Zscore chiều cao theo tuổi trong khoảng từ dưới -2SD đến -3SD, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 6 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Kết quả cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, tỷ lệ trẻ bị chẩn đoán nghi ngờ chậm phát triển ở các lĩnh vực cá nhân - xã hội, vận động tinh tế của nhóm can thiệp đều thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng (p < 0,05). Trên lĩnh vực vận động thô, tỷ lệ này đều giảm xuống có ý nghĩa thống kê ở hai nhóm sau 3 tháng và 6 tháng can thiệp, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm tại T3 và T6. Nhóm can thiệp có điểm số đánh giá khả năng ghi nhớ thị giác cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng. Bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng đã góp phần cải thiện một số chỉ số tâm vận động ở trẻ 4-6 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Phương, T. T. M. ., Hạnh, N. T. L. ., Trang, T. T. T. ., & Mai, T. T. . (2021). Cải thiện tâm vận động của trẻ 4-6 tuổi sau 6 tháng bổ sung sản phẩm giàu dinh dưỡng tại Bắc Giang. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 9–18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/129

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả