Năng lực triển khai các hoạt động dinh dưỡng của Khoa Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại 63 tỉnh, thành phố năm 2020

Các tác giả

  • Trương Tuyết Mai Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Trần Thị Thu Trang Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Anh Tuấn Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Bắc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Hoàng Thị Hào Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội
  • Vũ Đức Hưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/407

Từ khóa:

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC), năng lực, hoạt động dinh dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá năng lực triển khai các hoạt động dinh dưỡng (HĐDD) của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc năm 2020 thông qua bộ câu hỏi tự điền được xây dựng theo tiêu chí bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của CDC tỉnh thành phố năm 2020. Năng lực thực hiện các HĐDD theo chức năng, nhiệm vụ của CDC tuyến tỉnh là khác nhau giữa các tỉnh và giữa các khu vực. Đa số năng lực triển khai HĐDD của các tỉnh được đánh giá ở mức trung bình (50 - 74 điểm) chiếm 69,8% và mức khá (75 - 89 điểm) chiếm 27%. Khu vực ĐBSH và TDMN phía Bắc (70,6 điểm) có điểm cao nhất về năng lực triển khai HĐDD, thấp nhất là khu vực Tây Nguyên với mức điểm 62,2. Hầu hết các tỉnh triển khai đủ các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng (93,6%), nhưng chỉ có 52,4%; 61,9% và 38,1% các tỉnh triển khai HĐDD học đường, dinh dưỡng bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng khẩn cấp. Có 65,1% và 46,0% tổng số các tỉnh có thực hiện công tác phối hợp liên ngành và công tác xã hội hóa về HĐDD. Cần tiếp tục đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng cán bộ triển khai HĐDD trên toàn quốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Mai, T. T. ., Trang, T. T. T. ., Tuấn, N. A. ., Bắc, N. H. ., Hào, H. T. ., & Hưởng, V. Đức . (2021). Năng lực triển khai các hoạt động dinh dưỡng của Khoa Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại 63 tỉnh, thành phố năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 122–132. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/407

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả