Chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV nhằm đánh giá việc áp dụng phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia khuyến cáo tại các phòng xét nghiệm HIV ở Việt Nam

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thanh Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Thị Hồng Hạnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Thị Thu Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Ngân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Xuân Toàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Việt Nga Cục Phòng, chống HIV/AIDS- Bộ y tế, Hà Nội
  • Lê Thị Quỳnh Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Hồng Thắng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/184

Từ khóa:

EQA (Ngoại kiểm tra chất lượng), PT (Thử nghiệm thành thạo), phương cách xét nghiệm

Tóm tắt

Phương cách xét nghiệm (PCXN) chẩn đoán HIV Quốc gia được khuyến cáo cho các phòng xét nghiệm (PXN) từ năm 2015. Việc áp dụng các PCXN không phù hợp có thể dẫn đến những sai sót trong chẩn đoán HIV. Bài báo này với mục tiêu mô tả việc áp dụng PCXN chẩn đoán HIV và các sai sót tại PXN từ năm 2014 đến 2018 thông qua chương trình ngoại kiểm HIV. Bộ mẫu ngoại kiểm gồm 10 mẫu được xác định rõ đặc tính là âm tính hay dương tính với kháng thể HIV gửi đến từ 451-628 PXN khu vực miền Bắc và miền Trung. Biểu mẫu thu thập thông tin bằng phần mềm trực tuyến cho biết PCXN sử dụng và các sai sót nếu có của PXN tham gia. Kết quả: các đơn vị áp dụng PCXN được khuyến cáo tăng từ 62,09% năm 2014 lên đến 77,1% năm 2018. Tỷ lệ sai sót ở các PXN áp dụng PCXN khuyến cáo thấp hơn các PXN áp dụng PCXN không được khuyến cáo (2014 là 3,2 so với 7,5; 2015 là 1,1% so với 1,6%; 2016 là 2,8%, 1,7% so với 3,6%, 6,3%; 2017 là 2,1%, 2,2% so với 2,2%, 4,2%; 2018 là 3,2% so với 3,8%). Áp dụng PCXN chẩn đoán HIV là hết sức cần thiết góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xét nghiệm HIV ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Hà, H. T. T. ., Hạnh, N. T. H. ., Hồng, T. T. T. ., Ngân, N. T. T. ., Toàn, Đỗ X. ., Tuấn, N. A. ., Nga, N. V. ., Mai, L. T. Q. ., & Thắng, P. H. . (2021). Chương trình ngoại kiểm huyết thanh học HIV nhằm đánh giá việc áp dụng phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV Quốc gia khuyến cáo tại các phòng xét nghiệm HIV ở Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(6), 105–112. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/184

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>