Tính giá trị của dự báo dịch sốt xuất huyết dengue dựa vào DMOSS tại khu vực phía Nam

Các tác giả

  • Đỗ Kiến Quốc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lương Chấn Quang Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Võ Tố Quyên Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/620

Từ khóa:

Dự báo dengue dựa vào quan sát không gian, sốt xuất huyết, thời tiết

Tóm tắt

Dự báo sớm khả năng xuất hiện dịch sốt xuất huyết dengue (SXHD) để có chuẩn bị và sớm triển khai các giải pháp can thiệp, chủ động phòng dịch, mô hình dự báo bệnh SXHD dựa vào quan sát vệ tinh (DMOSS: Dengue forcasting Model Satellite - based System for Vietnam) đã được xây dựng và phát triển. Nghiên cứu này nhằm mô tả tính giá trị của kết quả dự báo của mô hình DMOSS từ năm 2000 và thực nghiệm kết quả dự báo trong năm 2020, để từ đó đưa ra khuyến cáo nhằm sử dụng hiệu quả kết quả dự báo thu được từ mô hình. Xác suất có dịch của từng tỉnh thay đổi trung bình 9% sau mỗi tháng, mức thay đổi lớn nhất là 58%. Khi khảo sát sự biến đổi xác suất có dịch tại các tỉnh sau mỗi lần cập nhật kết quả, xác suất có dịch thay đổi 11%. Giá trị tiên đoán dương và tỉ lệ âm giả của ngưỡng xác suất 60% tương ứng là 25% và 76% và của ngưỡng 80% tương ứng là 29% và 85%. Sử dụng dự báo của DMOSS trong đánh giá nguy cơ cần được xem xét thêm các yếu tố khác như hoạt động can thiệp, týp vi rút lưu hành và sự biến đổi của quần thể cảm nhiễm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Quốc, Đỗ K. ., Quang, L. C. ., Quyên, V. T. ., Thượng, N. V. ., Hà, V. H. ., & Lân, P. T. . (2022). Tính giá trị của dự báo dịch sốt xuất huyết dengue dựa vào DMOSS tại khu vực phía Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 150–158. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/620

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.