Thực trạng sử dụng bao cao su và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mại dâm tại một số tỉnh khu vực miền Nam năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Vũ Thượng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Duy Phúc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/297

Từ khóa:

Bao cao su, phụ nữ mại dâm, khu vực miền Nam

Tóm tắt

Phụ nữ mại dâm (PNMD) là một trong các quần thể có nguy cơ cao nhiễm HIV. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng bao cao su (BCS) và một số yếu tố liên quan ở PNMD tại 5 tỉnh khu vực miền Nam (KVMN) (Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Đồng Nai) trong năm 2018. Điều tra cắt ngang tại mỗi tỉnh có cỡ mẫu dao động từ 150-300 (Theo quy định TT 09/2012/TT-BYT) PNMD ≥16 tuổi trong cộng đồng (phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi của quốc gia). Kết quả cho thấy tỉ lệ luôn sử dụng BCS giảm dần theo mức độ thân quen của các loại bạn tình, lần lượt là 73,0%, 66,7% và 19,9% với khách lạ, khách quen và với chồng, người yêu. Phân tích đa biến cho thấy có sáu yếu tố làm tăng tỉ lệ luôn dùng BCS với khách hàng là: (1) Tỉnh nghiên cứu (PNMD ở AG, CT, ĐN & KG so với TPHCM); (2) Tuổi bán dâm lần đầu ≥20 tuổi; (3) Số lần bán dâm/tháng qua >30 lần so với ≤15 lần; (4) Luôn sử dụng BCS với chồng/ người yêu so với nhóm sử dụng không thường xuyên; (5) Biết địa điểm xét nghiệm HIV; (6) Biết tình trạng HIV của bạn tình. Ngược lại, nhóm PNMD góa/ly thân/ly dị thì ít sử dụng BCS thường xuyên hơn nhóm độc thân. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa tuổi, trình độ học vấn, tiêm chích ma túy với hành vi dùng BCS
của PNBD.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Thượng, N. V. ., & Phúc, N. D. . (2021). Thực trạng sử dụng bao cao su và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mại dâm tại một số tỉnh khu vực miền Nam năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 54–63. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/297

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc