Xác định thành phần loài và vi rút dengue trên muỗi Aedes tại ổ dịch khu vực miền Trung Việt Nam, 2018 - 2020

Các tác giả

 • Đinh Quang Nhựt Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Thị Hải Bình Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Bùi Thanh Phú Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Xuân Hiếu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Hồ Quang Hà Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đỗ Thị Di Thiện Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/619

Từ khóa:

Thành phần loài, vi rút Dengue, muỗi Aedes, ổ dịch

Tóm tắt

Xác định thành phần loài và vi rút Dengue trên muỗi có vai trò quan trọng trong xử lý ổ dịch và phòng chống sốt xuất huyết dengue (SXHD) chủ động. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định thành phần loài và vi rút dengue trên muỗi Aedes tại ổ dịch khu vực miền Trung Việt Nam, 2018 - 2020. Nghiên cứu đã thu thập mẫu muỗi tại các ổ dịch trên địa bàn 11 tỉnh khu vực miền Trung từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Muỗi được thu thập bằng máy Backpack tại ổ dịch, phân loại sơ bộ thành phần loài, bảo quản muỗi trong bình ni tơ lỏng và vận chuyển về Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR. Tổng số 10.984 cá thể muỗi đã thu được trên 155 ổ dịch, gồm 4 giống là Aedes, Culex, Anopheles, Armigeres; trong đó muỗi Aedes sp. là 7.392 cá thể chiếm tỷ lệ 67,3%, muỗi Culex sp. 2.625 cá thể chiếm tỷ lệ 23,9%, muỗi Anophelles sp. là 879 cá thể chiếm 8% và muỗi Armigeres sp. là 92 cá thể chiếm 0,8%. Kết quả xét nghiệm chỉ xác định thấy vi rút Dengue trên muỗi Đà Nẵng 2 DENV4 (0,49%), Bình Định 2 DENV4 (0,2%), Khánh Hòa 1 DENV1 (0,04%). Đây là nghiên cứu đầu tiên ở khu vực miền Trung về xác định vi rút Dengue trên muỗi bằng kỹ thuật RT- PCR. Cần tiếp tục giám sát tỷ lệ nhiễm vi rút Dengue trên muỗi ở các ổ dịch để chủ động phòng chống SXHD hiệu quả hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Nhựt, Đinh Q. ., Bình, N. T. H. ., Đông, N. T. ., Phú, B. T. ., Thức, T. C. ., Hiếu, N. X. ., Hà, H. Q. ., Thiện, Đỗ T. D. ., Huy, L. X. ., Hùng, Đỗ T. ., & Nam, V. S. . (2022). Xác định thành phần loài và vi rút dengue trên muỗi Aedes tại ổ dịch khu vực miền Trung Việt Nam, 2018 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 142–149. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/619

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>