Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên các bếp ăn tập thể mầm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Vũ Thị Lượng Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/34

Từ khóa:

Kiến thức, thực hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mầm non, Ngô Quyền

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 168 nhân viên bếp ăn tập thể tại các trường mầm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 nhằm mô tả kiến thức, thực hành của nhân viên về vệ sinh an toàn thực phẩm. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp qua bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân viên bếp ăn tập thể có kiến thức đúng về vệ sinh an toàn thực phẩm là 79,8%; thực hành đúng là 88,1%, tỷ lệ nhân viên bếp ăn tập thể có kiến thức và thực hành đúng là 73,8%. Do vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn để nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho nhóm đối tượng này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Quang Chính, N. ., Lượng, V. T., Thắm, N. T. ., Minh Đức, C. ., & Minh Khuê, P. . (2021). Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên các bếp ăn tập thể mầm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 88–97. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/34

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>