Tảo hôn và một số yếu tố liên quan ở đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, 2014 -2018

Các tác giả

  • Giàng Thanh Hoàng Trường Cao đẳng Lào Cai
  • Dương Kim Tuấn Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thành Chung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lã Ngọc Quang Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/304

Từ khóa:

Tảo hôn, dân tộc thiểu số, Lai Châu, yếu tố liên quan

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 308 phụ nữ người dân tộc thiểu số (Thái, Mông, Dao) đã kết hôn tại 3 xã Dào San, Lản Nhì Thàng, Hoang Thèn của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu nhằm mô tả thực trạng tảo hôn và phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn từ 1/2014 đến tháng 12/2018 có tới 25% cuộc hôn nhân là tảo hôn. Tỷ lệ tảo hôn ở phụ nữ là 23,7%, trong đó 22,1% phụ nữ xác nhận kết hôn trong giai đoạn 15 – 17 tuổi và 1,6% phụ nữ xác nhận kết hôn khi chưa đủ 15 tuổi. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng có tảo hôn trong hôn nhân bao gồm thiếu hiểu biết về luật hôn nhân và gia đình làm tăng tảo hôn 18 lần, có họ hàng tảo hôn làm tăng tảo hôn 6,1 lần và phong tục thách cưới làm tăng tảo hôn 14,4 lần.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-05-2021

Cách trích dẫn

Hoàng, G. T. ., Tuấn, D. K. ., Chung, N. T. ., & Quang, L. N. . (2021). Tảo hôn và một số yếu tố liên quan ở đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, 2014 -2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(1), 110–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/304

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc