Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 - 49 tuổi tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2021

Các tác giả

  • Lã Ngọc Quang Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Hùng Quang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
  • Nguyễn Quang Thiều Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Việt Khánh Trường Đại học Y Dược Thái Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/583

Từ khóa:

Giun truyền qua đất, phụ nữ dân tộc thiểu số, Đắk Wil, Cư Jut, Đắk Nông

Tóm tắt

 Nghiên cứu được triển khai nhằm mục tiêu mô tả thực trạng và phân tích một số yếu tố liên quan tới tình
trạng nhiễm giun truyền qua đất (GTQĐ) ở phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 - 49 tuổi tại xã Đắk Wil, huyện
Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2021. Áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang với 309 phụ nữ người dân tộc
thiểu số (DTTS) từ 15 - 49 tuổi tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Phương pháp thu thập số
liệu qua phỏng vấn trực tiếp, quan sát và xét nghiệm phân Kato - Katz để chẩn đoán các bệnh GTQĐ. Kết
quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm giun chung là 33,33% (28,47% đơn nhiễm giun và 4,86% đa nhiễm
giun), tỷ lệ nhiễm giun móc là cao nhất (18,44%), thấp nhất là giun tóc (6,14%). 89,81% đối tượng nghiên
cứu (ĐTNC) có kiến thức chung về phòng chống GTQĐ không đạt. Thực hành phòng bệnh GTQĐ chưa
đạt chiếm 27,18%. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm GTQĐ được phát hiện trong nghiên cứu bao gồm:
Nhóm tuổi, trình độ học vấn, dân tộc Dao, không sử dụng nhà tiêu, nhà tiêu không hợp vệ sinh, không
thường xuyên rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, không sử dụng bảo hộ lao động, không uống thuốc
tẩy giun định kỳ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Quang, L. N. ., Quang, N. H. ., Thiều, N. Q. ., & Khánh, N. V. . (2022). Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 - 49 tuổi tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 40–49. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/583

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc