Thực trạng tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2019

Các tác giả

  • Dương Kim Tuấn Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Lã Ngọc Quang Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Phương Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/105

Từ khóa:

Tảo hôn, dân tộc thiểu số, Phong Thổ, Lai Châu

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 90 người tảo hôn tại đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với mục tiêu mô tả thực trạng tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính, trong đó định lượng dùng mô tả đặc điểm tảo hôn còn định tính dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tảo hôn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nữ giới cao hơn nam giới (55,6% so với 44,4%). Dân tộc Dao có tỷ lệ tảo hôn cao nhất với 60% số người tảo hôn. Trình độ học vấn của hầu hết những người tảo hôn là từ cấp 2 trở xuống (90%). 75% những người tảo hôn lấy nhau khi chính quyền không biết họ kết hôn. Có đến 58,9% họ hàng của người tảo hôn ủng hộ việc họ kết hôn. Người quyết định việc kết hôn phần lớn là do bản thân người kết hôn (76,7%). Các yếu tố ảnh hưởng đến tảo hôn được ghi nhận bao gồm: Sự dễ dàng trong việc kết hôn, phong tục tập quán tại các dân tộc, sự chấp nhận dễ dàng của cha mẹ, họ hàng cho việc tảo hôn và chính quyền khó áp dụng được các chế tài xử phạt đối với các cặp tảo hôn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, D. K. ., Quang, L. N. ., & Liên, N. T. P. (2021). Thực trạng tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 150–156. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/105