Phân tích chi phí khám chữa bệnh tăng huyết áp ở tuyến y tế cơ sở của tỉnh Hà Nam năm 2019 và một số yếu tố liên quan

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Chung Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Ngọc Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Văn Hiếu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/420

Từ khóa:

Tăng huyết áp, các yếu tố liên quan, tuyến y tế cơ sở, chi phí khám chữa bệnh

Tóm tắt

Tỷ lệ tăng huyết áp (THA) đang gia tăng ở Việt Nam và gây ra gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh và gia đình. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu ước tính tổng chi phí một lần khám chữa bệnh THA và mô tả một số yếu tố liên quan. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thực hiện từ 12/2019 đến 5/2020 tại tỉnh Hà Nam, với cỡ mẫu 498, ước tính chi phí dựa vào bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình là 68,1 nhóm trên 65 tuổi chiếm 58,6%, nam chiếm 57,2%. Tổng chi phí một lần khám chữa bệnh THA ở tuyến cơ sở là 199.019 đồng, trong đó chi phí trực tiếp y tế 104.807 đồng và chi phí trực tiếp không liên quan y tế 10.231 đồng, chi phí gián tiếp là 41.554 đồng. Cơ cấu tỷ trọng trong tổng số chi phí là: trực tiếp y tế 67%, trực tiếp không y tế là 6% và gián tiếp là 25%. Một số yếu tố liên quan đến chi phí khám chữa bệnh THA ở tuyến cơ sở gồm: giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn, chỉ số BMI, có bệnh mạn tính, chỉ số huyết áp với giá trị p < 0,05, có ý nghĩa thống kê.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-11-2021

Cách trích dẫn

Chung, N. T. ., Hà, T. N. ., & Hiếu , L. V. . (2021). Phân tích chi phí khám chữa bệnh tăng huyết áp ở tuyến y tế cơ sở của tỉnh Hà Nam năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(8), 63–70. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/420

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc