Thực trạng tăng huyết áp ở người dân tộc H’rê từ 40 tuổi trở lên và một số yếu tố liên quan tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Các tác giả

  • Đinh Vũ Hoàng Trung tâm Y tế huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
  • Đỗ Ích Thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng
  • Lã Ngọc Quang Trường Đại học Y tế Công Cộng, Hà Nội
  • Vũ Phong Túc Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Đinh Muôn Trung tâm Y tế huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1415

Từ khóa:

Tăng huyết áp, yếu tố liên quan, dân tộc H’rê, Minh Long

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là mô tả thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc H’rê tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 558 người dân tộc H’rê từ 40 tuổi trở lên sinh sống tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân tộc H’rê mắc tăng huyết áp chiếm tỷ lệ cao là 47,7% (nam 55,3% và nữ 44,7%). Tỷ lệ người dân tộc H’rê mắc tăng huyết áp mới phát hiện trong cộng đồng là 41,0%. Một số yếu tố liên quan đặc trưng áp ở người dân tộc H’rê đến tăng huyết được tìm thấy qua phân tích hồi quy logistic đa biến bao gồm tuổi từ 60 trở lên (OR:4,67; 95%CI:2,68-8,22), trình độ học vấn thấp dưới tiểu học (OR:2,00; 95%CI:1,07 - 3,75), không hoặc ít vận động thể lực (OR:4,40; 95%CI:1,80 - 10,74), thường xuyên ăn mặn (OR:1,94; 95%CI:1,11 - 3,41), hút thuốc lá (OR:2,01; 95%CI:1,17 - 3,46), tiền sử gia đình có người mắc tăng huyết áp (OR:2,33; 95%CI:1,32 - 4,13), tiền sử rối loạn mỡ máu (OR:3,76; 95%CI:1,31 - 10,77). Địa phương cần quan tâm hơn đến công tác khám sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp ở người dân tộc H’rê ngay cả ở miền núi và xây dựng các biện pháp can thiệp thay đổi hành vi nguy cơ nhằm giảm tiến triển thành tăng huyết áp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hoàng, Đinh V. ., Thành, Đỗ Ích ., Quang, L. N. ., Túc, V. P. ., & Muôn, Đinh . (2024). Thực trạng tăng huyết áp ở người dân tộc H’rê từ 40 tuổi trở lên và một số yếu tố liên quan tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 165–173. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1415

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả