Động lực làm việc của cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2023

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phương Lan Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Chu Thị Hậu Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Thị Thu Hường Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên
  • Nguyễn Phương Sinh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1548

Từ khóa:

Động lực làm việc, trung tâm y tế, cán bộ y tế

Tóm tắt

Động lực làm việc của nhân viên y tế là yếu tố cốt lõi của hệ thống y tế của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bằng chứng về động lực làm việc của cán bộ y tế tuyến huyện còn hạn chế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 114 cán bộ y tế đang làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên nhằm mô tả động lực làm việc và các yếu tố liên quan đến động lực làm việc của cán bộ y tế. Kết quả cho thấy động lực làm việc thể hiện ở từng khía cạnh khá tốt, điểm trung bình từ 4,1 (nhận thấy giá trị của bản thân khi làm việc) đến 4,4 điểm (tuân thủ chấp hành giờ làm việc). Tỷ lệ cán bộ y tế đạt động lực làm việc mức độ tốt chiếm 75,4%. Trong đó, tuổi càng cao thì động lực làm việc càng tốt (OR: 1,145; CI (1,038 – 1,264). Nam có động lực làm việc tốt hơn nữ giới (OR = 4,635; CI (1,030– 20,853). Lãnh đạo Trung tâm cần chú ý cải thiện động lực làm cho nhóm cán bộ y tế là nữ giới và những cán bộ trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Lan, N. T. P. ., Hậu, C. T. ., Hường, H. T. T. ., & Sinh, N. P. . (2024). Động lực làm việc của cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 97–104. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1548

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả