Khảo sát sự hài lòng của người học về dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên

Các tác giả

  • Vũ Thị Thu Hằng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Phương Lan Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Văn Thắng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Hoàng Thị Minh Huệ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/88

Từ khóa:

Sự hài lòng, dịch vụ đào tạo, chất lượng dịch vụ

Tóm tắt

Với mục tiêu mô tả sự hài lòng của người học với dịch vụ đào tạo của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và bằng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 528 người học (453 sinh viên đại học; 75 học viên sau đại học) trả lời phiếu trực tuyến về sự hài lòng của người học với dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Kết quả đạt được 74,5% đối tượng nghiên cứu hài lòng với dịch vụ chung của Nhà trường (46,8% hài lòng và 27,7% rất hài lòng); 70,2% đối tượng nghiên cứu đã hài lòng về sự đáp ứng với kỳ vọng của người học (45,8% đáp ứng tốt và 24,4% đáp ứng rất tốt). Sự tín nhiệm của người học với Nhà trường được đánh giá qua 3 nội dung: Lựa chọn lại nhà trường (69,3%); tham gia các khóa học khác tại trường trong tương lai (67,8%); giới thiệu nhà trường với mọi người khi có cơ hội (73,3%). Sự hài lòng của người học với dịch vụ đào tạo của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ở mức độ khá cao, tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa hài lòng để Nhà trường tìm hiểu nhu cầu của người học và có các chính sách quan tâm đến từng người học và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Hằng, V. T. T. ., Lan, N. T. P. ., Thắng, N. V. ., & Huệ, H. T. M. . (2021). Khảo sát sự hài lòng của người học về dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 67–74. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/88

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả