Mối liên quan giữa bệnh truyền nhiễm và sự biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2018

Các tác giả

  • Huỳnh Nguyễn Phương Quang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ
  • Lê Hoàng Hải Sở Y tế thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/217

Từ khóa:

Bệnh truyền nhiễm, thay đổi thời tiết, sốt xuất huyết dengue, Cần Thơ

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và những tác động của nó ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe con người trong đó có việc làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm. Nghiên cứu cắt ngang bằng phương pháp hồi cứu được tiến hành năm 2019 trên các số liệu về thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa) và một số bệnh truyền nhiễm phổ biến tại thành phố Cần Thơ trong 60 tháng liên tiếp từ năm 2014 đến năm 2018 nhằm mô tả thực trạng mắc một số bệnh truyền nhiễm và mối liên quan giữa các bệnh đó với sự thay đổi các yếu tố thời tiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 bệnh truyền nhiễm có tỷ suất mắc trung bình trên 100.000 dân cao nhất là tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, viêm gan vi rút. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy việc mắc bệnh sốt xuất huyết có liên quan đến sự thay đổi các yếu tố thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa) giai đoạn 2014-2018 tại thành phố Cần Thơ (r=0,78, p<0,05). Cần chú ý đến các bệnh truyền nhiễm có tính chất liên quan đến sự thay đổi thời tiết để chuẩn bị nguồn lực y tế phù hợp và hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

28-04-2021

Cách trích dẫn

Quang, H. N. P. ., & Hải, L. H. . (2021). Mối liên quan giữa bệnh truyền nhiễm và sự biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(4 Phụ bản), 38–44. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/217

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả