Đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại các cơ sở khám, chữa bệnh ở thành phố Cần Thơ năm 2023

Các tác giả

  • Hoàng Quốc Cường Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
  • Huỳnh Nguyễn Phương Quang Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
  • Nguyễn Ngọc Việt Nga Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
  • Nguyễn Thành Lập Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
  • Châu Hoàng Vũ Sở Y tế Thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1555

Từ khóa:

Chất lượng bệnh viện, Cần Thơ, Bộ tiêu chí, Cơ sở khám, chữa bệnh

Tóm tắt

Công tác quản lý chất lượng bệnh viện góp phần quan trọng giúp các bệnh viện (BV) nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại mỗi đơn vị. Nghiên cứu cắt ngang trên 26 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập tại thành phố Cần Thơ năm 2023 với mục tiêu đánh giá thực trạng việc thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0” của Bộ Y tế và xác định một số yếu tố có liên quan. Kết quả nghiên cứu ghi nhận điểm trung bình chung các tiêu chí đạt 3,72 điểm; 53,8% điểm trung bình chung các tiêu chí các đơn vị đạt mức từ trên 3,5 đến 4,0; 38,5% đạt mức 3,0 đến 3,5 điểm; chỉ có 7,7% đạt mức trên 4,5 điểm theo thang điểm 5. Các yếu tố có liên quan đến việc thay đổi điểm trung bình chất lượng chung của các đơn vị là Hạng BV (p = 0,045); Loại hình BV (p = 0,010); Công suất giường bệnh kế hoạch (p = 0,015) và Ngày điều trị nội trú (p = 0,037). Cần có những chính sách và can thiệp kịp thời để các cơ sở khám, chữa bệnh phát triển đầy đủ và đồng đều các khía cạnh theo “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện” của Bộ Y tế.   

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

02-07-2024

Cách trích dẫn

Cường, H. Q. ., Quang, H. N. P. ., Nga, N. N. V. ., Lập, N. T. ., & Vũ , C. H. . (2024). Đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện tại các cơ sở khám, chữa bệnh ở thành phố Cần Thơ năm 2023. Tạp Chí Y học Dự phòng, 34(1), 165. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2024/1555

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả