Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ năm 2020

Các tác giả

  • Huỳnh Nguyễn Phương Quang Sở Y tế thành phố Cần Thơ
  • Nguyễn Thị Hồng Thuận Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ
  • Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/449

Từ khóa:

Chất lượng cuộc sống, ung thư, Cần Thơ

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1050 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2020 bằng bảng điểm đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) cho bệnh nhân ung thư EORTC QLQ-C30. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm số chất lượng cuộc sống trung bình là 51,64 ± 25,14 điểm. Ghi nhận các yếu tố: Sống tại thành thị (p < 0,022), trình độ học vấn cao (p < 0,001), nghề nghiệp (p < 0,001), kinh tế gia đình (p < 0,001), có tham gia bảo hiểm y tế (p = 0,016), thu nhập hàng tháng cao (p < 0,001), bệnh ở giai đoạn bệnh muộn (p < 0,001), ung thư có di căn (p < 0,001), thời gian mắc bệnh (p = 0,003), phương pháp điều trị (p < 0,001), không có bệnh lý kèm theo (p < 0,001) và có sự chăm sóc hỗ trợ của gia đình (p < 0,001) tác động có ý nghĩa thống kê cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư. Cần có những biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện và sau khi xuất viện trở về nhà. 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Quang, H. N. P. ., Thuận, N. T. H. ., & Thảo, H. N. P. . (2021). Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 153–161. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/449

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả