Một số kết quả phân tích vùng gen VP2 và VP4 của Coxsackievirus A16 lưu hành gây bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk năm 2019

Các tác giả

  • Trần Lê Thiên Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Dương Minh Quân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1400

Từ khóa:

Bệnh tay chân miệng, CV-A16, Đắk Lắk, VP2, VP4

Tóm tắt

Coxsackievirus A16 (CV-A16) thuộc chi Enterovirus là một trong những tác nhân gây bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Theo dữ liệu tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên năm 2019, CV-A16 chiếm 46,88% tổng số ca nhiễm, ngoài EV-A71 thì đây là một trong những tác nhân chính gây ra dịch tay chân miệng tại Đắk Lắk năm 2019. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm phân tích một số đặc điểm phân tử vùng gen VP2-VP4 của CV-A16 thu thập được tại Đắk Lắk năm 2019. Bằng kỹ thuật phân lập vi rút, giải trình tự gen cho kết quả như sau: Tỷ lệ phân lập vi rút đạt 46,33%; kết quả phân tích đoạn gen VP4 và VP2 gợi ý các chủng CV-A16 lưu hành tại Đắk Lắk năm 2019 thuộc phân nhóm gen B1a, là phân nhóm gen duy nhất lưu hành tại Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi báo cáo về dịch tễ học phân tử CV-A16 tại khu vực này; từ đó bổ sung, cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu mở rộng vùng gen VP1 và toàn bộ bộ gen.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Hương, T. L. T. ., Tuấn, L. V. ., & Quân, L. D. M. . (2024). Một số kết quả phân tích vùng gen VP2 và VP4 của Coxsackievirus A16 lưu hành gây bệnh tay chân miệng tại Đắk Lắk năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 45–51. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1400

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả