Nồng độ kháng thể kháng bạch hầu sau tiêm 2 mũi vắc xin Tetanus - diphtheria (Td) và một số yếu tố liên quan tại huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2021 - 2022

Các tác giả

  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Tuyết Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Hoàng Quân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trần Thị Thu Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Kloan Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trịnh Thị Thu Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Ngô Thị Tú Thủy Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Lê Mạnh Hùng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1397

Từ khóa:

Bạch hầu, vắc xin Td, Đắk Lắk, Đắk Nông

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 763 người dân nhằm xác định tỷ lệ người đạt nồng độ kháng thể (KT) kháng bạch hầu ở mức bảo vệ sau tiêm 2 mũi vắc xin uốn ván - bạch hầu (Tetanus-diphtheria - Td) và một số yếu tố liên quan tại huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông từ 8/2021 đến 8/2022. Kết quả cho thấy, người có mức KT bảo vệ đầy đủ chiếm tỷ lệ cao 87,7%, đã đạt mức miễn dịch cộng đồng. Còn 8,9% ở mức bảo vệ một phần và 3,4% không có KT bảo vệ sau tiêm đủ 2 mũi Td. Tỷ lệ có KT bảo vệ đầy đủ ở nhóm dưới 18 tuổi (90,3%) cao hơn nhóm trên 18 tuổi (86,8%). Có 60,0% người ở nhóm dưới 18 tuổi có khả năng đạt hiệu giá nồng độ KT kháng độc tố bạch hầu ở mức bảo vệ đầy đủ sau tiêm 2 mũi Td cao hơn khả năng đạt mức KT bảo vệ một phần so với nhóm trên 18 tuổi (OR = 0,4, 95%CI = 0,20 - 0,85). Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung mũi 3 vắc xin Td hoặc tiêm nhắc lại sau 10 năm để duy trì sự bảo vệ suốt đời cho những người trưởng thành và tiếp tục thực hiện các nghiên cứu theo dõi dọc để giám sát sự biến động nồng độ KT kháng độc tố bạch hầu của cộng đồng sau 5, 7, 10 và 15 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Chiến, V. C. ., Hà, N. T. T. ., Tuấn, L. V. ., Vân, N. T. T. ., Quân, N. H. ., Thu, T. T. ., Kloan, Hương, T. T. T. ., Thủy, N. T. T. ., & Hùng, N. L. M. . (2024). Nồng độ kháng thể kháng bạch hầu sau tiêm 2 mũi vắc xin Tetanus - diphtheria (Td) và một số yếu tố liên quan tại huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông năm 2021 - 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 13–22. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1397

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>