Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống nhiễm giun móc/mỏ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Quảng Nam năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Kim Chi Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
  • Trần Văn Kiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
  • Hồ Thị Sương Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Cao Bá Lợi Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1157

Từ khóa:

Kiến thức - thái độ - thực hành, nhiễm giun móc, giun mỏ, Quảng Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang về kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) trên đối tượng phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện trong năm 2021 với mục tiêu mô tả kiến thức, thái độ với thực hành phòng chống nhiễm giun móc/mỏ. Kết quả có 1980 phụ nữ được phỏng vấn và hoàn thành bảng câu hỏi. Trong đó chỉ có 25,51% phụ nữ đã nghe thông tin về giun móc/mỏ. Nguồn thông tin từ truyền hình, phát thanh chiếm cao nhất 14,44%, sách báo, internet 12,27%, cán bộ y tế 10,51%, người thân bạn bè là 7,98% và khác 0,3%. Các đối tượng nghiên cứu có kiến thức đúng về giun móc/mỏ là 20,66%. Thái độ và thực hành đúng trong phòng chống loài giun này lần lượt là 71,46% và 1,62%. Kết luận: Những người tham gia nghiên cứu có thái độ đúng về bệnh giun móc/mỏ ở mức độ cao. Tuy nhiên, thực hành và kiến thức trong phòng chống giun móc/mỏ còn ở mức thấp. Vì vậy, cần có các chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe để cải thiện sự hiểu biết cho người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Chi, N. T. K. ., Kiệm, T. V. ., Sương, H. T., Thái, P. Q. ., & Lợi, C. B. . (2023). Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống nhiễm giun móc/mỏ ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại tỉnh Quảng Nam năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 107–114. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1157

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>