Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đỗ Ngọc Uyên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/9

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 130 bà mẹ và 130 trẻ từ 12-23 tháng tuổi nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến tình trạng tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Kết quả: Không ghi nhận mối liên quan giữa việc trẻ được tiêm chủng đầy đủ đến các yếu tố của mẹ như tuổi, trình độ học vấn và thu nhập cá nhân. Yếu tố liên quan đến tình trạng tiêm chủng đầy đủ của trẻ là sự lo ngại tính an toàn của vắc xin với OR = 3,16, 95% CI: 1,3 – 7,7. Con của các bà mẹ lo ngại về tính an toàn của vắc xin được tiêm phòng dịch vụ cao hơn so với con của nhóm bà mẹ không lo ngại với OR = 2,82, 95% CI: 1,02 – 8,58. Cần tăng cường tư vấn, truyền thông kiến thức về tiêm chủng cho các bà mẹ, đặc biệt là các phản ứng phụ có thể gặp sau tiêm chủng, cách xử trí và lịch tiêm chủng cho trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Thanh Bình, N., Ngọc Uyên, Đỗ, Chính, N. Q., Thắm, N. T., & Giang, H. T. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng của trẻ dưới 1 tuổi tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 25–33. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/9

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 > >>