Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Vũ Quang Thắng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
  • Hoàng Thị Huệ Anh Bệnh viện Gang Thép, Thái Nguyên
  • Nguyễn Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985

Từ khóa:

Tình trạng dinh dưỡng, sinh viên, Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng và yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ số BMI trung bình của sinh viên nam (20,5 ± 2,8kg/m2) cao hơn có ý nghĩa so với sinh viên nữ (19,8 ± 2,3kg/m2) với p < 0,05. Tỉ lệ sinh viên thiếu năng lượng trường diễn là 23,4%; thừa cân – béo phì là 6,3%. Tỷ lệ thừa cân – béo phì của sinh viên là 6,3%. Sự khác biệt về tình trạng dinh dưỡng giữa nam và nữ; giữa sinh viên có thói quen tập thể dục và không tập thể dục có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tỉ lệ thiếu năng lượng trường diễn và thừa cân – béo phì của sinh viên Y khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng còn cao theo ngưỡng đánh giá mức độ phổ biến trong cộng đồng theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Thắng, V. Q. ., Anh, H. T. H. ., Ngọc, N. M. ., Thắm, N. T. ., & Linh, N. T. T. . (2023). Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y đa khoa năm nhất trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 18. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/985

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

<< < 1 2 3 4 5 > >>