Một số yếu tố của mẹ và thai ảnh hưởng tới sự chính xác của công thức cổ điển trong việc ước tính trọng lượng thai

Các tác giả

  • Đỗ Thị Lan Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hòa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/758

Từ khóa:

Ước tính trọng lượng thai, công thức cổ điển, yếu tố của mẹ và thai

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố của mẹ và thai ảnh hưởng tới sự chính xác của việc ước tính
trọng lượng thai bằng phương pháp đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (công thức Yakubova). Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 104 cặp mẹ - con tại phòng đẻ bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Trọng lượng của thai được ước tính trước sinh bằng đánh giá lâm sàng áp dụng công thức cổ điển (lúc chuyển dạ) và trẻ được cân lại ngay sau khi sinh. Phần trăm sai số tuyệt đối giữa cân nặng ước tính và
cân nặng thực khi sinh là chỉ số dùng để đánh giá mức độ chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai, sai số này ≤ 10% cân nặng thực được coi là ước tính chính xác, sai số này > 10% cân
nặng thực được coi là ước tính kém chính xác. Các yếu tố của mẹ và thai đã được so sánh giữa nhóm có
ước tính chính xác và nhóm có ước tính kém chính xác. Kết quả 73,1% các ca có ước tính trọng lượng thai chính xác. Cân nặng thực của trẻ, BMI mẹ trước mang thai là các yếu tố ảnh hưởng tới sự chính xác của công thức cổ điển trong ước tính trọng lượng thai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

29-06-2022

Cách trích dẫn

Anh, Đỗ T. L. ., & Hòa, N. T. . (2022). Một số yếu tố của mẹ và thai ảnh hưởng tới sự chính xác của công thức cổ điển trong việc ước tính trọng lượng thai. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(5), 134–139. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/758

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả