Thực trạng dấu hiệu nghiện điện thoại thông minh và một số yếu tố liên quan ở học sinh trung học, huyện An Dương, Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hồng Ngân Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thanh Bình Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Khánh Hưng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hoa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/763

Từ khóa:

Nghiện điện thoại thông minh, học sinh phổ thông, Thành phố Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiện điện thoại thông minh (ĐTTM) có xu hướng gia tăng đi kèm tác động bất lợi đến sức khỏe và chất
lượng học tập ở học sinh. Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dấu
hiệu nghiện ĐTTM ở học sinh phổ thông tại huyện An Dương, Hải Phòng năm 2021. Thông tin về đặc điểm chung và dấu hiệu nghiện ĐTTM được thu thập qua phỏng vấn 848 học sinh lớp 6 - lớp 12. Kết quả cho thấy điểm nghiện ĐTTM trung bình ở học sinh là 101,65 ± 21,97, ở nữ cao hơn nam (103,71 ± 20,65 và
99,11 ± 23,26). Nghiên cứu phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa trầm cảm và điểm dấu hiệu
nghiện ĐTTM ở học sinh. Vì vậy, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cũng như triển
khai nghiên cứu diện rộng hơn để sớm phát hiện dấu hiệu và dự phòng ảnh hưởng của nghiện ĐTTM ở
học sinh phổ thông.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

29-06-2022

Cách trích dẫn

Ngọc, N. T. M. ., Ngân, N. T. H. ., Bình, N. T. T. ., Hưng, N. K. ., Hoa, N. T. ., & Thảo, N. T. T. . (2022). Thực trạng dấu hiệu nghiện điện thoại thông minh và một số yếu tố liên quan ở học sinh trung học, huyện An Dương, Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(5), 167–174. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/763

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>