Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hoa Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Ngọc Huyền Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451

Từ khóa:

Đái tháo đường, non-HDL-C, yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 216 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nhằm mô tả mối liên quan giữa nồng độ non-HDL-C huyết tương với nguy cơ bệnh tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Kết quả cho thấy nồng độ non-HDL - C là 4,00 ± 1,09 mmol/L, tỷ lệ tăng non-HDL-C là 46,3%. Nồng độ và tỷ lệ rối loạn một số chỉ số lipid huyết tương khác gồm cholesterolTP, triglycerid, HDL-C, LDL-C, tương ứng là 5,11 ± 1,09 mmol/L; 44,9%, 2,65 ± 1,63 mmol/L; 71,3%, 1,10 ± 0,28 mmol/L; 44,9%, 2,94 ± 0,97 mmol/L; 44,9%. Có 40,4% số bệnh nhân có nồng độ LDL - C trong giới hạn bình thường nhưng tăng nồng độ non-HDL-C. Có mối tương quan thuận, mức độ khá chặt, có ý nghĩa giữa nồng độ nonHDL - C với nồng độ LDL - C huyết tương với r = 0,73; p < 0,05. Có mối tương quan thuận, mức độ yếu, có ý nghĩa giữa nồng độ non-HDL - C với nguy cơ mắc BTM 10 năm với r = 0,23; < 0,05. Cần đánh giá nồng độ non-HDL-C ở bệnh nhân đái tháo đường vì có tỷ lệ khá cao bệnh nhân có nồng độ LDL-C đạt mục tiêu nhưng nồng độ non-HDL-C tăng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Hoa, N. T. ., & Huyền, N. T. N. . (2021). Nồng độ Non-HDL Cholesterol ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 170–177. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/451