Chi phí điều trị trực tiếp cho trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022

Các tác giả

  • Vũ Thị Hương Giang Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Quang Minh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hoàng Phương Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Hoa Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1238

Từ khóa:

Sinh non, chi phí, chi phí điều trị, chi phí điều trị trực tiếp

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định chi phí điều trị trực tiếp cho trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 657 trẻ sinh non từ 28 đến dưới 37 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị trung bình cho một trẻ sinh non là 19.640.490 đồng trong 16,9 ± 19,2 ngày với tuổi thai và cân nặng trung bình lần lượt là 33,0 ± 2,4 tuần và 1837,2 ± 562,1gram. Chi phí ngày giường chiếm 38,64%, tỷ lệ tử vong trong nghiên cứu là 5,2%. 64,9% trẻ mắc rối loạn hô hấp với chi phí điều trị trung bình là 23.610.051 đồng. Thời gian điều trị tăng 1 ngày thì chi phí điều trị tăng 1.284.588 đồng. Từ kết quả cho thấy, chi phí điều trị tăng dần theo thời gian điều trị. Tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị giảm dần theo tuổi thai và cân nặng của trẻ. Do đó, để giảm chi phí điều trị, cần giảm thời gian nằm viện của trẻ sinh non và tăng cường các biện pháp dự phòng sinh non để giảm tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong của trẻ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-10-2023

Cách trích dẫn

Giang, V. T. H. ., Minh, N. Q. ., Phương, L. H. ., & Hoa, N. T. . (2023). Chi phí điều trị trực tiếp cho trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(4 Phụ bản), 143–151. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1238

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.