Phân tích tính đa hình gen env của vi rút HIV-1 phân típ CRF01_AE lưu hành ở Hà Nội, Việt Nam

Các tác giả

  • Phan Hà Mỵ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hầu Thị Thu Trang Trung tâm nghiên cứu AIDS, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, Nhật bản; Đại học Kumamoto, Nhật Bản
  • Nguyễn Thuỳ Linh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hiroyuki Yamamoto Trung tâm nghiên cứu AIDS, Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, Nhật bản
  • Nguyễn Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/587

Từ khóa:

Đa hình gen, gen env, HIV-1, phân típ CRF01_AE

Tóm tắt

 Envelope glycoprotein (Env) của vi rút HIV-1 là đích tác động chính của đáp ứng miễn dịch dịch thể, là ứng viên kháng nguyên vắc xin. Trong các protein của HIV-1, Env có sự khác biệt di truyền cao nhất, trong
cùng phân típ tới 20%, giữa các phân típ tới 35%. Tính đa dạng gen env theo các phân típ của HIV-1 là những dữ liệu cần thiết cho phát triển vắc xin phòng bệnh. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm phân
tích đặc điểm gen env của HIV-1 phân típ CRF01_AE ở người nhiễm HIV, chưa điều trị ARV tại Việt Nam bằng kỹ thuật tách dòng - giải trình tự gen. Kết quả phân tích tính đa hình gen vùng biến đổi V1-V5, gp120
cho thấy tỷ lệ bệnh nhân mang vi rút có codon đa hình là 97%. Vùng V1, V2 và V4 có tỷ lệ mang codon đa hình cao nhất lần lượt là 80,7%, 83,9% và 61,3%, với số lượng tương ứng là 43, 38 và 39 codon. Vùng
V1 - V2 có 4 codon đa hình với tần suất > 20%, 138T, 140T, 141N (V1), và 185D (V2) đều nằm trong các
vị trí quyết định kháng nguyên. Bên cạnh đó, nghiên cứu phát hiện thấy sự thay đổi về phân típ HIV-1 lưu
hành, CRF01_AE vẫn chiếm ưu thế (83,8%), nhưng CRF01_BC (16,2%) xuất hiện tăng lên. Nghiên cứu đã cung cấp các dữ liệu về tính đa hình cao của gen env của phân típ CRF01_AE lưu hành tại Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2022

Cách trích dẫn

Mỵ, P. H. ., Trang, H. T. T. ., Linh, N. T. ., Yamamoto, H. ., & Anh, N. T. L. . (2022). Phân tích tính đa hình gen env của vi rút HIV-1 phân típ CRF01_AE lưu hành ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2), 75–83. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/587

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả