Kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của bệnh nhân tại trạm y tế xã của một số vùng miền Việt Nam năm 2018 - 2019

Các tác giả

  • Trần Thị Mai Hưng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Huy Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Trần Hiển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lương Minh Tân Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lan Phương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hồ Hoàng Dung Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lan Anh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/99

Từ khóa:

Kháng sinh, kháng kháng sinh, vi khuẩn kháng kháng sinh, kiến thức, thực hành

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng kiến thức và thực hành về việc sử dụng kháng sinh của người dân một số vùng miền của Việt Nam năm 2018 – 2019. Nghiên cứu được thực hiện trên 1200 đối tượng bằng phương pháp mô tả cắt ngang tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Kết quả cho thấy thực trạng sử dụng kháng sinh trong cộng đồng khá phổ biến: 34,3% bệnh nhân trả lời có sử dụng kháng sinh và 49,9% các thành viên trong gia đình có sử dụng kháng sinh. Tỷ lệ này cao nhất ở miền Bắc là 40,5% và 68,9%. 39% người tham gia nghiên cứu có kiến thức tốt về sử dụng kháng sinh và 16,7% số người tham gia nghiên cứu đạt thực hành tốt về sử dụng kháng sinh. 55,8% gia đình của người tham gia nghiên cứu sử dụng kháng sinh không kê đơn và có 66,2% gia đình sử dụng kháng sinh cho vật nuôi không theo hướng dẫn của thú y. Kiến thức về sử dụng kháng sinh ở miền Trung và miền Nam tốt hơn nhưng tỷ lệ thực hành đạt lại thấp hơn so với miền Bắc. Cộng đồng chưa có đủ kiến thức liên quan đến việc sử dụng kháng sinh và tầm quan trọng của kháng kháng sinh. Cần tăng cường các can thiệp cung cấp kiến thức về sử dụng kháng sinh hợp lý cho cả cộng đồng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Hưng, T. T. M. ., Hoàng, T. H. ., Hồng, D. T. ., Hiển, N. T. ., Tân, L. M. ., Phương, N. T. L. ., Minh, N. T. ., Dung, H. H. ., Anh, N. T. L. ., & Anh, Đặng Đức . (2021). Kiến thức, thực hành về sử dụng kháng sinh của bệnh nhân tại trạm y tế xã của một số vùng miền Việt Nam năm 2018 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 84–94. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/99

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>