Chất lượng cuôc sống về sức khoẻ và một số yếu tố liên quan của công nhân thu gom rác tại công ty môi trường đô thị Hà Nội, năm 2017

Các tác giả

  • Trần Thị Thu Thủy Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Vân Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Quỳnh Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/228

Từ khóa:

Chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe, công nhân thu gom rác, SF-36v2, URENCO Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe (CLCSSK) của công nhân thu gom rác (CNTGR) và một số yếu tố liên quan được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích, tiến hành trên 698 CNTGR tại 2 chi nhánh nội thành của công ty Môi trường đô thị một thành viên (URENCO) Hà Nội. CLCSSK được thu thập bằng bộ công cụ SF-36v2 cùng với thông tin về đặc điểm nhân khẩu, nghề nghiệp qua phỏng vấn trực tiếp. Phân tích hồi quy đa biến được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến CLCSSK. Kết quả cho thấy điểm trung bình CLCSSK là 72,9 ± 10,5. Các yếu tố liên quan tới giảm CLCSSK bao gồm giới tính nữ, mắc bệnh mạn tính, mắc vấn đề sức khỏe sau ca làm việc, bị tai nạn lao động, làm nghề lâu năm. Yếu tố liên quan đến tăng CLCSSK là thu nhập đảm bảo cuộc sống. CLCSSK của CNTGR thấp do gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, công ty URENCO cần có giải pháp nâng cao sức khỏe công nhân. Bản thân CNTGR cần chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, thường xuyên sử dụng bảo hộ lao động đầy đủ và đúng cách.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

28-04-2021

Cách trích dẫn

Thủy, T. T. T. ., Vân, N. T. ., & Quỳnh, N. T. . (2021). Chất lượng cuôc sống về sức khoẻ và một số yếu tố liên quan của công nhân thu gom rác tại công ty môi trường đô thị Hà Nội, năm 2017. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(4 Phụ bản), 123–129. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/228

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả