Kháng thể trong sữa mẹ và đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em tại Bỉ, 2014 - 2015

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hiền Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tessa Braeckman Đại học Antwerp, Antwerp, Bỉ
  • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Chử Thị Ngọc Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Khánh Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Đình Thiểm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Pierre Van Damme Đại học Antwerp, Antwerp, Bỉ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/205

Từ khóa:

Vắc xin rota, tiêu chảy, kháng thể IgA, sữa mẹ, Bỉ

Tóm tắt

Rotavirus (RV) là nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp quan trọng nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Vắc xin phòng tiêu chảy do RV đã được phát triển qua nhiều thế hệ nhưng khả năng tạo đáp ứng miễn dịch và hiệu lực bảo vệ không đồng đều giữa các quốc gia. Một giả thuyết cho rằng kháng thể trong sữa mẹ có thể làm giảm hiệu lực của vắc xin rotavirus uống ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả một số yếu tố liên quan giữa kháng thể trong sữa mẹ và đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em tại Bỉ, 2014 - 2015. Trong nghiên cứu này 51 trẻ khỏe mạnh ở Bỉ chia thành 3 nhóm (bú sữa mẹ, bú sữa mẹ một phần và uống sữa công thức) được tuyển chọn và cho uống vắc xin Rotarix. Mẫu máu của trẻ và sữa mẹ được thu thập trước khi uống vắc xin, 4 tuần sau liều 1 và liều 2 để đánh giá RV-IgA. Kết quả cho thấy, 4 tuần sau liều 1 gần 2/3 trẻ không có chuyển đổi huyết thanh, tỷ lệ trẻ có chuyển đổi RV-IgA ở nhóm bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc 1 phần thấp hơn tỷ lệ này ở trẻ bú sữa công thức (p<0,05). Sau liều 2, phần lớn trẻ em (81,2%) có chuyển đổi huyết thanh đối với RV-IgA và không có sự khác biệt về đáp ứng miễn dịch giữa nhóm bú sữa mẹ và sữa công thức. Như vậy, sau 2 liều vắc xin không thấy ảnh hưởng của sữa mẹ đến tính sinh miễn dịch của vắc xin rotavirus ở trẻ em ở Bỉ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Anh, N. T. H. ., Braeckman, T. ., Trang, N. V., Mai, C. T. N. ., Ly, L. T. K. ., Anh, Đặng Đức, Thiểm, V. Đình ., & Damme, P. V. . (2021). Kháng thể trong sữa mẹ và đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em tại Bỉ, 2014 - 2015. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 97–105. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/205

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.