Ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đối với đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em Việt Nam

Các tác giả

 • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Hiền Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Phương Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Chử Thị Ngọc Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Thị Khánh Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Nguyệt Lan Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Minh Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Tessa Braeckman Đại học Antwerp, Antwerp, Bỉ
 • Pierre Van Damme Đại học Antwerp, Antwerp, Bỉ
 • Vũ Đình Thiểm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/206

Từ khóa:

Vắc xin rota, sữa mẹ, kháng thể IgA tiêu chảy cấp, trẻ em, Việt Nam

Tóm tắt

Kháng thể mẹ truyền qua nhau thai hoặc qua sữa có thể làm giảm hiệu lực của vắc xin rota uống ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu này nhằm mô tả ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đối với đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở Việt Nam, 2015 – 2017. Trong nghiên cứu này 189 trẻ khoẻ mạnh, chia thành 3 nhóm có bú hoàn toàn hoặc 1 phần sữa mẹ và uống hoàn toàn sữa công thức được tuyển chọn và cho uống vắc xin Rotarix. Mẫu máu của trẻ và sữa mẹ được lấy ở thời điểm trước khi uống vắc xin, sau liều 1(~50% số trẻ) và sau liều 2 một tháng để đánh giá đáp ứng miễn dịch IgA đặc hiệu rotavirus. Kết quả cho thấy, sau cả 2 liều vắc xin, tỷ lệ chuyển đổi IgA và hiệu giá IgA không khác biệt giữa
các nhóm trẻ (76,2% bú mẹ hoàn toàn, 80,6% uống sữa công thức và 69,2% bú mẹ một phần). Tỷ lệ trẻ có hiệu giá kháng thể sau 2 liều vắc xin ~93% ở các nhóm. Như vậy chúng tôi không thấy ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đến tính sinh miễn dịch của vắc xin rota ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Trang, N. V. ., Anh, N. H. ., Anh, N. P. ., Mai, C. T. N. ., Ly, L. T. K. ., Lan, T. T. N. ., Hồng, N. M. ., Anh, Đặng Đức, Braeckman, T. ., Damme, P. V. ., & Thiểm, V. Đình . (2021). Ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đối với đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 106–115. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/206

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả