Chi phí điều trị bệnh nấm Candida sp trên da-niêm mạc ở người bệnh da liêu tại bệnh viện Phong-da liêu Trung ương Quy Hòa, năm 2016 – 2018

Các tác giả

  • Huỳnh Quốc Tuấn Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bình Định
  • Trần Phủ Mạnh Siêu Bệnh viện Nguyễn Trãi, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Xuân Việt Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bình Định
  • Nguyễn Thị Sơn Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bình Định
  • Nguyễn Thị Bạch Yến Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Vũ Phong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Hữu Sáu Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/141

Từ khóa:

Nhiễm nấm da, chi phí điều trị, Bảo hiểm y tế, Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa, 2016 -2018

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mô tả chi phí trực tiếp điều trị nấm Candida sp trên da-niêm mạc ở người bệnh da liễu tại Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa năm 2016-2018. Kết quả cho thấy, chi phí trung bình cho một đợt điều trị bệnh nấm Candida sp là 703.345,3 đồng (trung vị là 413.710,4 đồng). Trong đó, thì chi phí trực tiếp y tế năm 2016 là cao nhất có trung bình là 793.878,9 đồng (trung vị 572.052,5 đồng). Chi phí trực tiếp cho y tế 2017 và 2018 lần lượt có trung bình 433.842,8 đồng (trung vị là 336.679,7 đồng), trung bình là 425.291 đồng (trung vị 376.659,4 đồng). Có sự khác nhau khá lớn về chi phí trực tiếp cho y tế của người có và không có bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế (BHYT) trên đợt điều trị, chi phí trung bình lần lượt là 274.282,90 đồng (trung vị 62.168,0 đồng) và 717.705,0 đồng (trung vị 923.411,4 đồng). Như vậy người không tham gia bảo hiểm y tế khi điều trị phải chi trả cao hơn người tham gia bảo hiểm y tế 2,6 lần.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-04-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, H. Q. ., Siêu, T. P. M. ., Việt, T. X. ., Sơn, N. T. ., Yến, N. T. B. ., Phong, T. V. ., & Sáu, N. H. . (2021). Chi phí điều trị bệnh nấm Candida sp trên da-niêm mạc ở người bệnh da liêu tại bệnh viện Phong-da liêu Trung ương Quy Hòa, năm 2016 – 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(8), 116–123. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/141

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả